Oh man....so good....ham n polish sausage n beans n taters...