"@KeevyMC: @dammy_krane ...baba whumanzz tinz  #SOTO"