"From BO,with lots of love" :-> @WhiteHouse @KTNKenya @CapitalFM_kenya @CNN @AJEnglish @BBCWorld @K24Tv