Oh god endukayya intha andham ga puttinchav?? --> @samanthaprabhu2