Rising stocks weaken world #cotton prices. #statistics2013 http://1.usa.gov/XoEsOw