[FANREPLY/TRANS] #Gikwang Q: Kwangkwang oppa, when you're doing.. (cont) http://t.co/4ppIrfe2zn (yongjunna)