Having a GREAT NIGHT! #corona #smirnoff #voyapistear @Hernandez_014