Happy 65th Birthday to Steven Tyler. Photo via @RossHalfin. #Aerosmith