Congratulations @jimcarrey  you fucking hypocrite asshole.  Nice Gun!!!! you #tot @nra