Oh you a Heat fan huh #LakerGang RT @LilChuckee: #HeatNationHoe!