#ANCAFE con sus 6 integrantes : Miku , Kanon, Bou , Takuya , Yukiki. Teruki @mikuppy @studioblue3 ♥