#GovMalloy takes his turn. Thanks Guv! @MayorDeStefano @RosaDeLauro #NHV