@EllePolska got my new issue now! #Magazine #Fashion