Krekt werom fan in lytse fakansje te #Amelân. Kâld waar, mar it wy wol de muoite wurdich!