isn't he gorgeous!? always always always #adopt #aspca