#چهارشنبه‌سوری سال #نود‌و‌یک #نهران #ایران #Chaharshanbeh_soori 19 march 2013 in #Tehran #iran
 جای همه تون خالی