من در حیاط خانه ی پدری. لازم ب ذکر نیست اون پشتیه منم. فتو بای می