#SinRiRa on stage @NineFinePub @NYNYVegas on #StPaddysDay in #Vegas