Happy Birthday and St. Patrick's Day to this guy..... #rockchalkbirthday @Trobinson0