#WeGoGo St. Patrick's Day - #GoGo #GoGodancer #GoGolife