I seriously have THE darkest eyes ever. But I like them(: #MyEye #IHaveShortEyelashes #AintNobodyGotTimeForMascara