Chanting for Syria #walk4syria #childrenofsyria @whitehouse #DC