Same camera crew. Now modeling the Turkey Leg t shirt. Whyyyyyy.