#PTIBAT Ghaur se dekh len...this is need of hour. Zardari aur Nawaz jo anjaam tak pohanchana hai iss #PTI #BAT se!