கடந்த 30 ஆண்டுகளில் புவியின் மேற்பரப்பில் காடுகள் பரப்பு 7 சதவீதம் வரை அதிகரித்திருப்பதை பச்சை, நீலத்தில் குறிப்பிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது.