Spring break? #aintnobodygottimeforthat #grownupproblems