@SafaricomLtd @Safaricom_Care @IEBCPage @CNN @KTNKenya @CapitalFM_kenya NATIONAL SECURITY @KenyaPolice