OCULUS V.01 - ACHROMATIC BLACK #Valbray #elegant #watch