Varsity Baseball Club 1887

via University of Toronto Archives.