University of Toronto Women's Varsity Hockey Team c. 1910

via University of Toronto Archives.