ไม่ง้อไทยแล้ว เขมรมีถนนสวยงามขึ้นเที่ยวปราสาทพระวิหารแล้ว ไทยจงจมกับปลักของความขัดแย้งไปละกัน