Friday nights they watch us... #WeGoGo #GoGo #GoGodancer