A study in opposites: Dour Daveed vs Fun Feli. #bnppo13