Emma K pretty in pink and nylons! #otstudio #nylons @Emma_K_Model