विकास र विनाश मा मात्र डेढ़ अक्षरको अन्तर छ।
  
#Nepalin2022 #development & #destruction