#unrelatedly [happy birthday, Valentina Tereshkova; 75 today]