ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang คนดีลำปาง ขอเชียร์สุดใจ คนดีต้องยกย่อง สนับสนุน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง เพื่อความผาสุขของปวงชน เพียงแต่พวกเราต้องช่วยกันเลือกคนดีเข้ามาพัฒนา

พี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านอย่าลืมให้แรงเชียร์แรงงใจกันนะคะ เพื่ออนาคตที่สดใสเพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังวัดลำปาง เลือกคนรุ่นใหม่ หนุ่มไฟแรงที่มีวิสัยทัศกว้างไกล ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง เลือกคนดีเข้ามาพัฒนาจังหวัดลำปาง เพื่อคนลำปางทุกคนค่ะ