ببینم این سنجل چی میگه! 
#thermodynamics #engineering #cengel