Malta 50 #euros 2013 "Dun Karm Psaila" gold #coin; mintage: 2.000 pcs