Malta 10 #euros 2013 "Dun Karm Psaila" silver #coin; mintage: 10.000 pcs