Ski with kids on Yuliya's birthday #ski #photo  http://twitpic.com/c8ik66