Mother Colletcion - Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 (N64)