RT @PrettyPrettyBri I'm glad I sobered up.... somebody son would've gotten taken advantage of