.@Pomonasoca SOCA's cycle of oppression workshop. #ocl11