Oh #yeg, you are so classy. :( #Rednecks #yegtraffic