Botに対し御挨拶するバカが発見される #民主党 #政治 #seiji #国会 #nhk #tbs #ntv #tvasahi #fujitv