The @cspan crew following #FirstLadies Martha Washington program.