(taken with #perfectphoto) Nada como um sushi no Guinza