Grilled presa Ibérica. Gorgeous flavour. At @VineriaSanTelmo with @louiseroddon #fb