@saumya_seth "khoobsurat hai jhis ki khayal or awouz uski surat khui hai ek raaz..." 21 hours to go xcitd..:D